naab-zisttt – https://naabzist.net/coil-source

منبع کویل دار از نوعی ورق گالوانیزه که به روش خاصی جوشکاری و برشکاری شده است تشکیل می شود. که در ابتدا و انتهای آن دارای عدسی می باشد. با توجه به این عدسی ای که داخل منبع کویل دار قرار دارد و کویل را در درون این عدسی یا دیواره مخزن قرار می دهند که باید انتقال حرارت را انجام بدهد. در مورد ورق های مورد استفاده در طراحی و ساخت منبع کویل دار باید این نکته را یاد آور شد که با توجه به نوع فشار و حجم و نوع کاری منبع های کویل دار ضخامت آن ها از 3 تا 15 میلی متر متفاوت می باشد. با توجه به این که کویل مورد استفاده شده در منبع کویل دار از نوعی مس می باشد که به صورت حلقه ای یا به صورت رفت و برگشت به داخل مخزن نصب شده است که مسیر رفت و برگشت وجود دارد. برای مطالعه بیشتر و دقیق تر در خصوص منبع کویل دار به سایت ناب زیست مراجعه نمایید.

naab-zisttt's resumes

No matching resumes found.